REGULAMIN OBOZU PUCK 2020

REGULAMIN OBOZU PUCK 2020

REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO
GDAŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA SPARTA

I. Informacje

1. Organizatorem obozów jest Gdańska Akademia Piłkarska Sparta Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Przybrzeżna 26, 80-069 Gdańsk, NIP 5833156450, KRS 0000440631 (zwany dalej „organizatorem”)

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i obowiązki Uczestników obozu GAP Sparta w terminie:
PUCK 15-22.08.2020

3. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest dopełnienie formalności i wyrażenie przez Opiekuna prawnego Uczestnika zgody na udział w nim poprzez, wypełnienie karty kwalifikacyjnej, dostarczenia zaświadczenia o stanie zdrowia Uczestnika, oraz dokonania wpłaty w terminie. 

4. Uczestnikami obozu mogą być osoby które nie posiadają żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, w szczególności dyscypliny która będzie elementem obozu. (Piłka Nożna)


II. Regulamin obozu. 

1. Uczestnictwo w obozie trwa od pierwszego do ostatniego dnia obozu. 

2. W sytuacjach losowych, Kierownik obozu może wyrazić zgodę na późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd Uczestnika z obozu na zasadach ustalonych z opiekunem prawnym.

3. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać Harmonogramu zajęć obozu, ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:30 oraz warunki niniejszego Regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez Uczestnika i Opiekuna prawnego. 

4. W trakcie trwania Obozu, Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek, poleceń Organizatora, osoby wyznaczonej jako Kierownik Obozu i osób wskazanych jako kadra wychowawcza. 

5. W trakcie trwania obozu, Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach zgodnych z tematyką i programem obozu. 

6. Każdy uczestnik obozu ma prawo: 

a)  brania czynnego udziału we wszystkich zajęciach oraz atrakcjach przewidzianych w programie obozu, 

b)  pełnego skorzystania z programobozu, 

c)  korzystania ze wszystkich urządzeń, sprzętu rekreacyjno – sportowego będącego w posiadaniu organizatora oraz w posiadaniu ośrodka obozowego, wyłącznie za zgodą i pod nadzorem opiekuna lub instruktora, a także używać ich zgodnie z ich przeznaczeniem, 

d)  wnoszenia własnych propozycji do programu, 

e)  wyrażania oraz szanowania swoich poglądów i przekonań oraz innych Uczestników obozu, 

f)  uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka, 

g)  informowania kadry obozu o wszystkich kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami, 

h)  kontaktowania się z rodzicami w wyznaczonych porach, 

i)  przyjmowania podczas obozu gości- rodziców w wyznaczonych porach w uzgodnieniu i za zgodą kadry obozu. 

7. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do: 

a)  realizowania programu obozu oraz punktualnego stawiania się na zajęciach, przestrzegania harmonogramu dnia (ustalonych godzin rozpoczęcia zajęć, posiłków, pory wstawania i ciszy nocnej), 

b)  podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom organizatora, kadry obozu, 

c)  odnosić się z szacunkiem do kadry obozu, organizatora, kolegów i innych osób, 

d)  przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia, regulaminu obiektu i ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. ruchu drogowego, zasad przeciwpożarowych. Zabrania się m. in. siadania na oknach, wychodzenia przez okno, posiadania ostrych narzędzi, niebezpiecznych zabawek, biegania w obiekcie.

e)  dbania o mienie własne, innych uczestników obozu oraz wyposażenie i sprzęt udostępniony do wspólnego użytkowania, 

f)  do informowania kadry obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie o tym fakcie kadrę obozu), 

g)  dbać o higienę osobistą i schludny wygląd, 

h)  dbać o porządek i czystość we wszystkich miejscach, gdzie uczestnik przebywa, tj. budynku, na hali sportowej, na boisku, na terenie i wokół budynków. Codziennie przed wyjściem na śniadanie do obowiązku każdego uczestnika należy wysprzątanie pokoju, 

i)  przestrzegania sportowego zachowania podczas rywalizacji sportowej oraz zabawie, 

j)  nieopuszczania samowolnie miejsca zajęć oraz terenu obozu bez zgody kadry obozu. 

8. Nieodpowiednie zachowanie uczestnika w trakcie obozu, w szczególności niestosowanie się do poleceń osób wskazanych w pkt 8, w tym: 

1.     a)  Spożywanie alkoholu, środków odurzających, palenie tytoniu (bądź inne zachowanie niedozwolone), 

2.     b)  zachowanie stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa własnego bądź innych uczestników, 

3.     c)  posiadanie przedmiotów łatwopalnych, niebezpiecznych, ostrych, materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu uczestników, 

4.     d)  używanie wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych, 

5.     e)  zakłócania ciszy nocnej, 

6.     f)  opuszczania terenu ośrodka bez zezwolenia, 

7.     g)  przebywanie bez uzasadnionego zgłoszenia kadrze obozu w innych pokojach między godziną 21:00 a 7:30 rano, 

stanowi podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących w postaci: upomnienia, nagany, powiadomienia Opiekuna prawnego o zachowaniu Uczestnika, powiadomienie szkoły o

niewłaściwym zachowaniu ucznia, wydalenie z obozu na koszt Opiekuna prawnego, według zapisów Umowy. 

9. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, o którym mowa w pkt. 11 oraz rodzaju kary za naruszenia regulaminu, decyduje Kierownik obozu. 

10. Organizator i kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz niepowierzone kadrze obozu pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika. 

11. Opiekun prawny ponosi materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika obozu w mieniu należącym do osób trzecich, Organizatora, ośrodka na zasadach określonych w Umowie.

 

III. Zmiany w regulaminach. 

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.spartagdansk.pl. 

13. Gdańska Akademia Piłkarska Sparta może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Po wprowadzeniu takich zmian, Organizator udostępni nową wersję Regulaminu i/lub Polityki Prywatności pod adresem www.spartagdansk.pl

14. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.spartagdansk.pl. 

15. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny uznaje i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego z usług lub serwisów po dacie zmiany niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na Regulamin w nowym brzmieniu. 

IV. Postanowienia końcowe. 

16.Administratorem danych osobowych zebranych w celu organizacji, promocji i realizacji wydarzenia jest Organizator. 

17. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak brak takiego przekazania uniemożliwia uczestnictwo w Wydarzeniu. 

18. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub poleceń przedstawicieli Organizatora. 

19. Uczestnicy Wydarzenia zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku Wydarzeniem za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. 

21. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna dla GAP Sparta z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań. Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuje do wiadomości, rozumiem i akceptuję.

22. W wypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne, postanowienie takie zostanie usunięte i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal ważne i wiążące dla Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego. 

23. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów pomiędzy nimi, a GAP Sparta wyłącznej jurysdykcji sadów polskich. 

24. Niniejszy Regulamin oraz stosunek prawny pomiędzy Uczestnikiem, jego rodzicem/opiekunem prawnym a GAP Sparta wynikający z Regulaminu, podlega zawsze prawu polskiemu.